ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก

 1. 1179 เป็นระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก กบข. ในการรับข้อมูล สอบถามข้อสงสัย ขอรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเครื่องโทรสาร และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการ
  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น. โดยมีบริการทั้งหมด 7 เมนู ดังนี้
  กด 0 ขอเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร
  กด 1 การขอรับเงินคืน
  กด 2 ใบแจ้งยอดเงิน/แก้ไขข้อมูลสมาชิก
  กด 3 บัตรสมาชิก
  กด 4 ตรวจสอบยอดเงิน
  กด 5 มูลค่าต่อหน่วย (NAV)
  กด 6 เรื่องอื่นๆ
 2. E-mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สมาชิกสามารถจัดส่ง email มายังฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ member@gpf.or.th
 3. Chat คือ การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการสื่อสารด้วยการส่งข้อความ text ระหว่างกัน แบบประโยคต่อประโยค โดยอีกฝ่ายส่งข้อสอบถามและให้อีกฝ่ายพิมพ์โต้ตอบกลับในทันที ซึ่งสมาชิก กบข. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.
 4. โทรสาร สมาชิกสามารถส่งข้อสอบถาม แบบฟอร์มและคำร้องต่าง ๆ มายัง กบข. ผ่านช่องทางโทรสาร หมายเลข
  0-2636-0700 หรือ 0-2636-1649 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกจะดำเนินการตอบข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและตอบกลับต่อไป
 5. จดหมาย สมาชิกสามารถส่งข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ต่าง ๆ มายัง กบข. ผ่านช่องทางจดหมาย ตามที่อยู่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและตอบข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนแก่ท่านต่อไป
 6. เคาน์เตอร์ สมาชิกหรือทายาทสามารถติดต่อ กบข. ได้ที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เพื่อสอบถามข้อมูล หรือจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกพร้อมจะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูล รับเอกสาร และชี้แจงรายละเอียดให้แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อ แบบ one stop service เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อมีความพึงพอใจสูงสุด
 7. Leave Voice เป็นการฝากข้อความเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1179 สมาชิก กบข. สามารถฝากข้อความเสียงได้กรณีที่มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หรือติดต่อนอกเวลาทำการ สามารถแจ้งชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และเรื่องที่ต้องการสอบถาม โดยระบบจะจัดเก็บข้อความดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อสอบถามของท่านต่อไป

Show more
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ กรุงเทพฯ
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.