ประกวดคำคมและโหวตคำคม


"ลงทุนต้องเข้าถึงใช้เงินต้องเข้าใจชาติไทยก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
น.ต.มานัส ห่อเย็น
คะแนน 104
""ออมอย่างรู้ค่าใช้อย่างรู้คุณลงทุนอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง""
นายเสถียร มนทอง
คะแนน 80
"ชีวิตจะมั่งคั่งต้องเริ่มลงทุนชีวิตจะเพิ่มพูนต้องเก็บออมอย่างตั้งใจชีวิตจะสดใสต้องใช้จ่ายอย่างมีสติชีวิตจะดีต้องดำเนินตามวิถีพอเพียง"
นายผทายวุธ นวลอนงค์
คะแนน 75
""รู้ออมรู้ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงครอบครัวชุมชนอย่างยั่งยืน""
นายประพันธ์ ปานอินทร์
คะแนน 44
"เงินมากเงินน้อยใช้สอยพอเพียงลงทุนอาจเสี่ยงกำไรขาดทุน"
นางสร้อย นวลแก้ว
คะแนน 38
"รู้จักพอรู้จักใช้แบ่งไว้ลงทุนสร้างชีวิตสมดุลด้วยความ"พอเพียง""
ธนพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ
คะแนน 32
"ทุกเดือนต้องใช้จ่ายมันไม่ง่ายที่จะเก็บเงินเดือนแม้น้อยนิดแต่ถ้าคิดจะประหยัดชีวิตถ้าพอเพียงต้องพอดีและพอกิน"
นายพีรพงศ์ ทองคำ
คะแนน 30
"เพียงพอฉลาดใช้มั่นใจลงทุนสมดุลย์ความเป็นอยู่มุ่งสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน"
นายบพิตร  อิสระ
คะแนน 27
"ใช้เงินอย่างพอมีลงทุนอย่างพอเพียงชาติไทยมั่นคงและยั่งยืน"
ศิริเทพ ศรพรหมฉาย
คะแนน 24
"วางใจกบข.ลงทุนเพิ่มมูลค่าพัฒนาเงินออมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นภูมคุ้มกันการดำเนินชีวิต"
จำรัษ อินปัน
คะแนน 21
"ถ้าคุณนำเงินออมไปลงทุนอย่างพอเพียงมูลต่าเงินออมของคุณที่ต้องการก็จะเพียงพออย่างรวดเร็ว"
นายมนตรี แก้วใส
คะแนน 18
"รู้ตัวรู้ทำรู้คิดรู้จักแบ่งลงทุนรู้จักออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มีสุขและมั่นคง"
วชิรดล  คำศิริรักษ์
คะแนน 17
"เก็บออมเป็นนิจครุ่นคิดก่อนใช้คนไทยรุ่นใหม่ร่วมใจพอเพียง"
นายรณธิชัย สวัสดิ์
คะแนน 17
"สติตั้งสตางค์อยู่กำหนดรู้ด้วยปัญญาธรรมราชปรัชญานำชีวาพามั่นคง"
วิเชียร ทองคุ้ม
คะแนน 16
"วางแผนการออมน้อมนำปณิธานเสริมสร้างบริหารเพื่อความยั่งยืน"
สุภาพร แม่นปืน
คะแนน 14
""รู้พอรู้ใช้ไม่ขาดแคลนจ่ายตามแผนออมก่อนใช้เพิ่มลงทุน""
น.ส.ดวงหทัย แก้วสกุล
คะแนน 13
"ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีวินัยในการออมมีพอใช้เหลือเก็บพอแบ่งปัน"
วัลลภ พัสสาริกรณ์
คะแนน 13
"รู้รายได้ จ่ายรู้พอ เหลือต่อทุน สร้างสมดุลชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"
กาญจนา  ธรรมรัตน์
คะแนน 9
"รู้ใช้บริหารเงินอย่างเหมาะสมพอกับการวางแผนทุนชีวิตอย่างสมดุลเพียงเพื่ออนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน"
นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์
คะแนน 9
""ออมเงินวันละนิดเพื่อพิชิตความจนบนพื้นฐานความพอเพียง""
นายธนวัชร  จันเงิน
คะแนน 7
"เก็บออมทางเดียวไม่เพิ่มค่าบริหารผ่านกองทุนเถิดหนาสร้างมูลค่าแบบพอเพียง"
นายพิพัฒน์ วงค์ริน
คะแนน 7
"3พ."พออยู่พอเพียงเพียงพอ"เทานี้ชีวิตก็เป็นสุข....."
นางสาวศิรินยา เกตุกระจ่าง
คะแนน 6
"แม้เกิดมาไม่ร่ำรวยไม่ถูกหวยร้อยล้านหากบริหารเงินดีด้วยวิถีพอเพียงจะไม่ทุกขังแต่สุขขีชีวิตดี๊ดีพร้อมช่วยสังคมต่อไปด้วยใจที่พองโต^___^"
ณัฐธิดา สงวนถ้อย
คะแนน 6
""รู้ออมรู้ใช้จ่ายอย่างถูกวิธีบนวิถีความพอเพียง""
นายพิษณุ ทาจำปา
คะแนน 6
"ฉลาดรู้ฉลาดใช้สบายใจวัยเกษียณ"
นางสาวชนกมาส  วรรณะ
คะแนน 5
"เก็บตังค์วันละนิดออมเงินวันละหน่อยต่อยอดด้วยการลงทุนบนพื้นฐานความพอเพียง"
อมรศักดิ์ บุญอุดม
คะแนน 5
"3ห่วง2เงื่อนไขพอเพียงเก็บ-ใช้สร้างวินัยด้านการเงิน"
สุชารัตน์ ศรีธีระวิโรจน์
คะแนน 5
"ออมกับกบข.รู้เพียงพอความต้องการชีวิตพบพานความมั่นคงอย่างยั่งยืน"
พนัชกร สุภาเพิ่ม
คะแนน 4
"เพียงพออย่างพอเพียงสู่การบริหารจัดการทางทุนทรัพย์"
บงกชกร ทองสุก
คะแนน 4
"เงินทุกบาทมีคุณค่ารู้จักใช้รู้จักรักษาเพื่ออนาคตข้างหน้าอย่างพอเพียง"
นางสาวเกษดา สุทธิรัตน์
คะแนน 3
"รู้ใช้อย่างมีเหตุผล ลงทุนอย่างมีความรู้ กินอยู่อย่างพอเพียง เกษียณอย่างมั่นคง"
นางสาวณภัสธร  ฤทธิ์เต็ม
คะแนน 3
"แสวงหาความมั่นคงสูงสุดทางการลงทุนภายใต้ความพอเพียงอย่างเพียงพอตามแนวทางพ่อหลวง"
นายปฏิภาณ เหงบารู
คะแนน 3
"วางแผนการออมน้อมนำปรัชญา"พอเพียง"หล่อเลี้ยงชีวานำพามั่นคง"
นางสาวนภัทธิญา สรเพ็ชร
คะแนน 3
"ลงทุนกับกบข.เท่ากับต่อความสุขวัยเกษียณ"
สันทนา  บุญคู
คะแนน 3
"อุตสาหะไม่ขาดฉลาดหากำไรกินใช้อย่างพอเพียง"
ปนัดดา จันตุ่ย
คะแนน 3
"บริหารจัดการเงินดีพาชีวิตสดใสเก็บออมไว้กับกบข."
ร.ต.อ.วีรยุทธ  กางกาละ
คะแนน 2
"ใช้เงินอย่างพอเพียงและลงทุนอย่างรู้คุณค่า ช่วยพัฒนาตุณภาพชีวิตข้าราชการไทย "
ภูริทรัพย์ จันทร์แดงตระกูล
คะแนน 2
"เริ่มต้นเก็บออมวางแผนก่อนใช้ลงทุนสร้างผลกำไรอนาคตสบายอย่างพอเพียง"
กิรณา เทวอักษร
คะแนน 2
"รู้จักอดออมรอบคอบลุงทุนค้ำจุนชาวไทยยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาววนิดา  คะลา
คะแนน 2
"ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพิ่มรายได้ด้วยการลงทุน งดใช้สิ่งฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"
ณัฐสินี บวรวงศ์พิทักษ์
คะแนน 1
"กบข.ออมทุนสร้างสมดุลชีวิตลงทุนอย่างรู้คิดเพื่อชีวิตพอเพียง"
จ.อ.หญิง สุกมลา พรหมขาม
คะแนน 1
"เกษียนไปไม่ลำบากหากรู้จักพอเพียงชีวิตไม่ต้องเสี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงความฟุ่มเฟือย"
ร้อยเอก พงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ
คะแนน 1
"ก้าวไปกับกบข.อย่างพอเพียงเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างเพียงพอ"
นายสุทธิ  ธวัชสุวรรณ
คะแนน 1
"เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเลือกสไตล์การลงทุนมุ่งป้องกันความเสี่ยงพอเพียงเพื่อมั่นคงอย่างยั่งยืน"
รัชนีวรรณ ต่ายเพ็ชร
คะแนน 1
"รายได้กับรายจ่ายอาจไม่แน่นอนแต่ถ้าพึงสังวรในใจไว้สิ่งที่เราทำได้คือการตั้งใจออม"
นายสุพจน์ บานไธสง
คะแนน 1
"ตั้งเป้า(ออมเงิน)เฝ้าดู(รายรับ-รายจ่าย)ปรับเปลี่ยน(ลดใช้ฟุ่มเฟือย)"
วลัยพร วิสิฐนนทชัย
คะแนน 1
"เงินออมเปรียบเหมือนต้นกล้า บำรุงรักษาเติบใหญ่ให้ผล พวกเราจงพากเพียรและเตรียมตน ช่วยชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเอย"
นางสาวรัตนา  มนัสเสถียรพงศ์
คะแนน 1
"เติมการออมหาเพิ่มเสริมรายได้จากสิ่งที่รัก"
นายพิษณุ ศรีกระกูล
คะแนน 1
"ใช้สอยอย่างประหยัดซื่อสัตย์ในการจับจ่ายเก็บออมแบบมีเป้าหมายลงทุนได้ง่ายกับกบข."
PATIKORN TIPLERLERD
คะแนน 1
"รายได้แบ่งเป็นสี่ส่วนหนึ่งล้วนตอบแทนพ่อแม่คู่แท้บุตรธิดาอีกกองสามตรองเก็บออมลงทุนในหุ้นทองคำเงินหมุนกองทุนระยะสั้นยาวประกันชีวิตอีกคราวสี่เราบริจาคทำบุญ"
โชติรส สุรพลชัย
คะแนน 1
"หนึ่งสมองสองมือที่ให้มา สิ่งทั้งสองนำพาชีวิตให้สดใส สามห่วง สองเงื่อน เพื่อนบันดาลใจ พวกเราจงรู้จักใช้ จักประหยัดและอดออม "
นายสุทธิวิกรณ์  สุทธะ
คะแนน 1
"เงินออมคุณจะเพิ่มหากรู้จักวางแผนการลงทุนความสุขคุณจะเพิ่มหากรู้จักวางแผนการใช้จ่ายที่พอเพียง"
นายณัฐภัทร คำสิงห์วงษ์
คะแนน 1
"สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจความมั่นคงและปลอดภัยอยู่ที่รู้จักใช้รู้จักออม"
สุขระวีณ์ พ่วงแสงธนกุล
คะแนน 1
"การไม่เป็นหนี้เป็นสุขในโลก"
พิทักษ์ ประสมทรัพย์
คะแนน 1
"ออมรายได้ไว้ใช้ต่อกบข.ให้ดอกผลชราไปไม่ยากจนหมั่นฝึกตนให้พอเพียง.."
ครูกำจัด แสนเสน
คะแนน 1
""เงิน"ต้องบริหาร"งาน"ต้องสำเร็จรู้ใช้รู้ออมรู้เก็บปรัชญาพ่อเบ็ดเสร็จไม่รู้เจ็บไม่รู้จน"
ภาวินี เรืองเดชาวิวัฒน์
คะแนน 1
"อดออมอย่างรู้ค่าสรรหาการลงทุนชีวิตจะสมดุลบนพื้นฐานความพอเพียง"
นายกิตติกานต์ หอมรื่น
คะแนน 1
"รู้พอดีมีสุขไม่ทุกข์จิตรู้จักคิดประหยัดใช้ไม่เป็นหนี้รู้อดออมพร้อมลงทุนถูกวิธีรู้"พอเพียง"เลี้ยงชีวีนี้มั่นคง"
นายวทัญญู จิตรภาษา
คะแนน 1
"รอบรู้พัฒนาตนรู้รอบพัฒนาชนรู้ชอบทำการกิจเหตุผลแห่งพอเพียง"
ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร ศรีนวลช่วย
คะแนน 1
"ออมเพิ่มดีกว่าขณะที่เงินพอใช้ยามสังขารร่วงโรยไปยังมีเงินใช้เพียงพอ"
อริสา ขันโฑ
คะแนน 1
"จัดสรรเงินให้ทำงานตามพระราชปณิธานกินใช้เก็บออมร่วมลงทุน"
นายพิเชษฐ์ อุเบอร์
คะแนน 1
"รู้จักออมรู้จักใช้รู้จักพอดีชีวิตมีความสุข"
รำไพพพรรณ สังข์ทอง
คะแนน 0
"การลงทุนมีความเสี่ยง...แต่สำหรับ"ก.บ.ข"คือความเสี่ยง"ที่ปลอดภัย""
พงค์สุวรรณ สมาแฮ สมาแฮ
คะแนน 0
"วางแผนการออมเพื่ออนาคตที่สดใสใช้จ่ายอย่างพอดีมีความสุขอย่างพอเพียง...เพียงเท่านั้นก็เพียงพอ"
ปณต รัตนชุม
คะแนน 0
"ลงทุนแบบไม่เสี่ยงพอเพียงตาม"พ่อ"สอน"
นายกิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร
คะแนน 0
"จัดสรรสัดส่วนเก็บออมก่อนจ่ายอยู่สบายอย่างเพียงพอ"
ลาวัณย์ ธูปชู
คะแนน 0
"รู้ใช้รู้จ่ายรู้พอเพียง"
นายจักรวิทย์ กิจสุขสันต์
คะแนน 0
"พอเพียงไม่ได้ห่างไกลเพราะอยู่ที่ใจที่รู้จักพอ"
ธานินท์ ไชยสิทธิ์
คะแนน 0
"เป็นอยู่คืออย่างพอเพียงและเพียงพอ"
นางสาวรุจิดา สุขใส
คะแนน 0
"อดทนอดกลั้นรอจังหวะคิดรอบคอบและคิดเสมอว่าการเพิ่มรายได้นั้นไม่ใช่แค่การลงทุนให้เงินงอกเงยอย่างเดียวแต่การลดรายจ่ายก็เป็นการเพิ่มรายได้เหมือนกัน"
ทรงกัญจน์ วิรุฬห์ธรรมกุล
คะแนน 0
""ใช้จ่ายอย่างสมเหตุลงทุนอย่างสมผลอดออมอย่างสมตนบนความรู้คู่คุณธรรม""
นายวันชัย วงษ์วิไลย
คะแนน 0
"ลงทุนเพียงน้อยนิดเพื่อชีวิตที่พอเพียง"
สุรเดช สังข์สุข
คะแนน 0
"สะสมเพิ่มแบ่งสรรและปันส่วนนุ่มนวลรู้จักใช้แต่พอเพียงมั่นเพียรลงทุนสมดุลย์มั่งคั่ง"
นายสุทิตร์ บุญเรือง
คะแนน 0
"เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพ่อ  จะช่วยก่อให้เราไม่ขัดสนรู้จักกินรู้จักใช้จะไม่จน      เกิดเป็นคนต้องรู้จักหลักพอเพียง"
นางพชรวัลล์ เชาว์วัลล์
คะแนน 0
"เงินนิ่งไม่มีความหมายแต่อยากขยายต้องลงทุนให้สมดุลย์ในแบบพอเพียง"
นางสาวอริศรา กุสุนทร
คะแนน 0
"การยอมรับคือการปรับทุกสิ่งไม่ให้เกินตัว"
สุริยะ สมพร
คะแนน 0
"พอเพียงพอประมาณคาดการณ์อนาคตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กินใช้ภายใต้พื้นฐานเศรษกิจพอเพียง"
จิรนันท์ ศรีน้อย
คะแนน 0
"ออมเงินและออมใจเพราะคนไทยต้องพอเพียง"
นรินทร์ รินพนัสสัก
คะแนน 0
"รอบรู้แผนการเงินเดินเส้นทางพอเพียงมั่นคงสบายใจวัยเกษียณ"
นายธนชาติ วีรชาติเมธี
คะแนน 0
"คิดและวางแผนก่อนใช้เข้าใจการลงทุนสร้างสมดุลย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ร.ต.ท.ยุทธการ กาญจนรักษ์กุล
คะแนน 0
"ใช้เงินต้องมีเหตุผลลงทุนต้องประมาณเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี"
สุรสิทธิ์ แก่นจันทร์
คะแนน 0
"ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงดำรงชีวิตอย่างพอเพียงบริหารความเสี่ยงกับการลงทุนโดยออมหุ้นกับ"กบข""
นายกิตติศักดิ์ แสนบุตร
คะแนน 0
"รู้ประมาณมีเหตุผลทนอดออมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันตน"
อภิเชษฐ ปรางสุวรรณ
คะแนน 0
""ขยันทำงานรู้ประมาณใช้จ่ายแบ่งลงทุนเพิ่มรายได้สุขสบายอย่างพอเพียง""
รำไพ เกตุจิระโชติ
คะแนน 0
"รู้จักเก็บออมวางแผนความพร้อมสู่อนาคต"
ทรรศนันทน์ ถนัดค้า
คะแนน 0
"เศรษฐกิจพอเพียงนำไทยไร้ความยากจนตามปรัชญาของพ่อหลวงไทย"
อารีย์ ทองเดช
คะแนน 0
"เสริมสร้างลักษณะประหยัดอดออมวางแผนการเงินพร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเคียงบ้านทำอาหารกินเองสมุดบัญชีครัวเรือนใช้กบข.เป็นเพื่อนเป็นแผนเตือนการลงทุน"
สุรนาถ ชูแก้ว
คะแนน 0
"ใช้อย่างพอเพียงออมเอย่างเพียงพอสานต่อการลงทุนค้ำจุนเศรษฐกิจชาติ"
นายวัลลภ  สมสู่
คะแนน 0
"เมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่า...เราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรและเพื่อใครเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่า...รูปแบบการลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อนั้น...เราจะตัดสินใจทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเก็บเงินและลงทุนในแบบที่เราต้องการ"
ชานิณี นาคบำรุง
คะแนน 0
"วางแผนการลงทุนรักษาดุลการใช้จ่ายมั่งคั่งยั่งยืนได้ด้วยวินัยใจพอเพียง"
โชคอนันต์ รักษาภักดี
คะแนน 0
"ลงทุนแต่พอประมาณบริหารอย่างมีเหตุผลเก็บออมเป็นภูมิคุ้มกันตนผลิตผลเบ่งบานเพราะความเพียร"
นรินทร์ศักดิ์ พรรคเจริญ
คะแนน 0
"ลงทุนกับกบข.พอเพียงไม่เสี่ยง"
ขวัญยืน เสืออากาศ
คะแนน 0
"รู้ลงทุน...เปลี่ยนทรัพย์สิน...เป็นสินทรัพย์เพื่อผลลัพธ์...ที่ดี...ในวันหน้าหมั่นอดออม...หมั่นเก็บ...ตามอัตตาดำเนินตาม...แนวปรัชญา..."ความพอเพียง""
น.ส.วราพรรณ  ปัญญาปิง
คะแนน 0
"ใช้เงินอย่างรู้ค่าชีวาสุขสบาย"
สุนันท์ บุญญาวัฒน์
คะแนน 0
"บริหารเงินด้วยการลงทุนตามแผนสมดุลของกบข.ตามปรัชญาพ่อเศรษฐกิจพอเพียง"
อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม
คะแนน 0
"พอประมาณในการรู้จ่ายลงทุนเพิ่มรายได้แบบมีเหตุผลบริหารเงินไม่ขัดสนเพราะมีภูมิคุ้มกันประเทศพัฒนาพลันด้วยคุณธรรมประจำใจ"
จ.ส.อ.หญิง จิราวรรณ เอี่ยมหอม
คะแนน 0
"ออมเพิ่มเสริมลงทุนดีต่อใจ"
วนิดา เลาหสุรโยธิน
คะแนน 0
"รู้จักพอประมาณมีภูมิคุ้มกันและมีเหตุผลฉลาดลงทุนค้ำจุนชีวิตวัยเกษียณ"
นายชินวิทย์ จินดา แต้มแก้ว
คะแนน 0
"คิดพอเพียงให้ชีวิตเกิดความเพียงพอในอนาคต"
ธัญญพัฒน์ วิไลรัตน์
คะแนน 0
"รู้เก็บรู้จ่ายรู้ใช้รู้พอเพียงแค่นี้ย่อมเพียงพอ"
พิมพ์นิภา อรรคฮาตศรี
คะแนน 0
"ลงทุนอย่างคุ้มค่าเศรฐกิจชาติก้าวหน้ารุ่งเรือง"
ปรีดา  เจริญโภคทรัพย์
คะแนน 0
"เก็บออมใช้จ่ายลงทุนอย่างมีเหตุผลคิดทบทวนต้นทุนบนสถานการณ์ของข้อมูลความเป็นจริง"
นางถวิล หนูวงศ์
คะแนน 0
"รู้ประหยัดอดออมและฉลาดเลือกในแผนการลุงทุน"
ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์
คะแนน 0
"ลงทุนตามเงินที่มีหลีเลี้ยงการเป็นหนี้อนาคตเป็นเศรษฐีถ้าพอเพียง"
ธนกร เล็กสิงห์โต
คะแนน 0
"หนึ่งส่วนชิวิตตน(พอประมาณ)หนึ่งส่วนทนใช้เก็บออม(ภูมิคุ้มกัน)หนึ่งส่วนลงทุนรอ(ความมั่นคง)ปรัชญาสอนความพอเพียง"
ณรงฤทธิ์  มีนาวงค์
คะแนน 0
"ชีวิตหลังเกษียณมั่นคงปลอดภัยออมไว้กับกบข."
นันทนา ศิริวงศ์
คะแนน 0
"บริหารเงินอย่างรู้คุณค่ามองหาการลงทุนใช้หลักพอเพียงอันสมดุลช่วยเกื้อหนุนชีวิตบั้นปลาย"
พนิดา ไชยสวนดอก
คะแนน 0
"จงลงทุนเพื่อสร้างรายได้สำรองเพราะถ้าคุณใช้เงินลงทุนซื้อ"สิ่งไม่จำเป็น"ไม่นานคุณต้องลงทุนขาย"สิ่งที่จำเป็น""
นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
คะแนน 0
"ความสุขอยู่ไม่ไกลหากว่าใจใช้พอเพียง"
นายวรวุฒิ  พึ่งพัก
คะแนน 0
"หาได้ออม1ส่วนใช้1ส่วนลงทุน1ส่วนล้วนสบาย"
นางศริญญา ตั้งสิทธิโชค
คะแนน 0
"ลงทุนกับกบข.อย่างพอเพียงก็เพียงพอ"
นางสาวปิยพร พรมพิมพ์พุฒแก้ว
คะแนน 0
"รู้จักคิดรู้จักใช้ก้าวเดินไปอย่างพอเพียง"
นางสาธิตา คำชม
คะแนน 0
"กินอยู่พอดีแบ่งเก็บออมทุกวันแบ่งปันเกื้อกูลครอบครัวอบอุ่นสุขสบาย"
นางทิพาภัทร เอกวงษา
คะแนน 0
"บริหารกายใช้ปัญญาบริหารเงินตราใช้ตราใจ"
นายจรัญ ชูศรี
คะแนน 0
"วัยเกษียณจะสดใสเพราะออมไว้ในกบข."
นางภาวิตา ทรงกลดสกุล
คะแนน 0
"ใช้จ่ายพอประมาณวางแผนการลงทุนสร้างสมดุลเศรษฐกิจพอเพียง"
เลิศทิพย์ โตพันธ์
คะแนน 0
"ฉลาดเงินฉลาดคิดฉลาดลงทุนฉลาดพอเพียง"
ศิริพร สอนท่าโก
คะแนน 0
"ออมวันละนิดจิตแจ่มใสประหยัดใช้เพื่อวัยเกษียณ"
จำเนียร แสงเพชร
คะแนน 0
"ส่วนหนึ่งใช้จ่ายไว้ออมคือสองลองลงทุนมาที่สามเพื่อมีใช้ยามเกษียณ"
อัยภัก กีรติปรียา
คะแนน 0
"จงรู้จักการใช้เงินสร้างเงินด้วยการลงทุนภายใต้การรู้จักใช้หมุนอย่างพอเพียง"
ส.ต.ต. พงศกร พินสระน้อย
คะแนน 0
"ออมเงินไว้อย่าพอเพียงอนาคตไม่เสี่ยงถ้าเพียงพอ"
วิฑูร สูตรอนันต์
คะแนน 0
"ใช้จ่ายอย่างรู้ค่าเลือกหาแหล่งลงทุนใช้หลักความสมดุลช่วยค้ำจุนเกษียณวัย"
สาลินี เผือกทอง
คะแนน 0
"ลูกจ๋าเจ้าจงจำคำพ่อสอนก่อนใช้จ่ายพึงตระหนักให้เหมาะสมใช่ฟุ่มเฟือยเรื่อยไปตามอารมณ์จมไม่ลงเจ้าต้องตรมเมื่อปลายมือแม้นคิดได้ในยามนี้ไม่มีสายตัดรายจ่ายไม่จำเป็นพร่ำฝึกฝนรู้ประหยัดอดออมกล่อมใจตนจักไม่จนขัดสนได้ด้วย"พอเพียง""
นายกำธร นวเลิศปัญญา
คะแนน 0
"532(5ส่วนใช้จ่าย3ส่วนลงทุน2ส่วนเก็บออม)"
นายสถิตย์พงศ์ รัตนคำ
คะแนน 0
"เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงปวงชนบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม"
ประมวล สะอาด
คะแนน 0
"รู้ออมรู้ใช้ปลอดหนี้ชีวิตสดใสภายใต้วิถีพอเพียง"
นางกัญธิยารัตน์ รอดแสวง
คะแนน 0
"พอใจกับรายจ่ายที่พอเพียงหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ดีกว่าไหมถามใจตัวเองก่อนว่าเพราะอะไรทำไมจึงต้องเก็บออม"
ไพฑูรย์  หวะสุวรรณ
คะแนน 0
"บริหารการเงินและลงทุนให้เงินมีค่าไว้ใช้ในอนาคตตามคำสอนของพ่อก่อให้เกิดพอเพียง"
นายพัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์
คะแนน 0
"รู้ใช้อย่างพอเพียงบวกพร้อมเเตรียมการเก็บออมชีวิตจะแวดล้อมด้วยความสุข"
สุจิตรา  เพชรคง
คะแนน 0
"ฉลาดเก็บฉลาดใช้สร้างวินัยความเพียงพอ"
ชัยวัฒน์ มามี
คะแนน 0
"เงินหามาได้รู้จักใช้รู้จักออมบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อตนเองและครอบครัว"
ประสงค์ โนนตาเถร
คะแนน 0
"หาเงินได้ใช้ไปหมดอนาคตจะมอซอสะสมไว้กับกบข.ชีวิตก็..สุขพอเพียง"
สิงหราช  แสนเสน
คะแนน 0
"พอเพียงคือเพียงพอปรัชญาพ่อท่านสอนไว้น้อมรับด้วยหัวใจรู้จักใช้ให้พอเพียง"
ประทินทิพย์ จันทรวรรณะ
คะแนน 0
"ออมแบบพอเพียงหยุดเสี่ยงกับความยากจน"
นางนิติพร  เชื้อสุวรรณ
คะแนน 0
"น้อมนำคำพ่อสอนออมวันละเหรียญสองเหรียญเมื่อได้มากพอค่อยนำไปซื้อ"
วรพล เกียรติศิริ
คะแนน 0
"สุรุ่ยสุร่ายเกินไปก็จะจนอดออมประหยัดอย่างพอเพียงจะสุขใจ"
นางสาวภัทรปภา  อินทนิล
คะแนน 0
"เงินทองของได้มาหาจ่ายสิของจริงบรรดาหลากหลายสิ่งนบนอบนิ่งสิ่งพอเพียง"
นายณวรา ชัยชนะ
คะแนน 0
"อย่แบบพอเพียงทำเกษตรรอบๆบ้านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว"
ธนัชพร ชิ้นจอหอ
คะแนน 0
""เศรษฐกิจพอเพียงเคียงข้างคนไทยรายได้มั่นคงการเงินมั่งคั่งลงทุนยั่งยืน""
อนุเทพ  ภาสุระ
คะแนน 0
"ใช้จ่ายอย่างสมดุลลงทุนเพื่อวันข้างหน้าคำสอนพ่อนำชีวารู้คุณค่าความพอเพียง"
นางสาวมลธิชา นิลฉ่ำ
คะแนน 0
"มีความรู้คู่คุณธรรมนำชีวิตพ่อสอนคิดบริหารเงินให้เกื้อหนุนพอประมาณมีเหตุผลการลงทุนและเพิ่มพูนภูมิคุ้มกันให้มั่นคง"
นายญาณทัด  อ่องคำ
คะแนน 0
"ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ชีวิตด้วยการใช้จ่ายอย่างพอประมาณสมเหตุผลด้วยความรู้การลงทุนที่เหมาะกับตนด้วยคุณธรรมขยันอดทนเป็นปรัชญา"
ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล
คะแนน 0
"แบ่งลงทุนวันละนิดเพื่อชีวิตและอนาคต"
สาริสา เมตตาบุญปโภคิน
คะแนน 0
"ใช้จ่ายพอประมาณลงทุนมีเหตุผลดำรงตนไม่ฟุ้งเฟ้อเก็บออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต"
พรชัย พัฒนาพงษ์สถิตย์
คะแนน 0
"พอประมาณในการใช้ใส่ใจเก็บออมเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต"
นางสาวใกล้รุ่ง  คำภิลานน
คะแนน 0
""ใช้สอยพอควรลงทุนพอประมาณเก็บออมเพื่ออนาคตเจ็บป่วยขัดสนได้พึ่งพาสร้างสรรค์ตามรอยเท้าพ่อปลูกผักไร่นาสวนผสมคงพลังแห่งประชานำพาชาติมั่นคงมั่นคั่งยั่งยื่น...""
ศิริศักดิ์ สุขชื่น
คะแนน 0
""บริหารอย่างชาญฉลาดไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกัน""
นายชาญชัย  ธนนิมิตร
คะแนน 0
"รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้อย่างประหยัดรู้จักลงทุนเพิ่มผลงอกงามเพื่อสุขวัยชราหมดห่วงกังวล"
นายสันติ ทองวิลาศ
คะแนน 0
"ออมเงินให้เติมโตกับกบข.เพื่อเพียงพอพึ่งตนยามเกษียณ"
นายจามร รัตนพงศ์บวร
คะแนน 0
"ออมก่อนใช้เก็บไว้ลงทุนสร้างสมดุลให้ชีวิต"
นายอุทัย  องอาจ
คะแนน 0
"จะบริหารต้องรู้จักคิดจะลงทุนสักนิดต้องรู้จักใช้รู้จักวางแผนให้ยิ่งยืนนานตลอดไปเพียงแค่คุณรู้จักใช้ภายใต้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวพิมลรัตน์ แจ่มจำรัส
คะแนน 0
"กบข.พอเพียงลงทุนพอดีมีเงินออมพอใจเปลี่ยนชีวิตใหม่สดใสวัยชรา"
บุญช่วย ความดี
คะแนน 0
"ยุค4.0ลงทุนอย่างสร้างสรรค์ภายใต้เศษฐกิจพอเพียง"
ภคนันท์ แก้ววิจิตร
คะแนน 0
"เข้าใจข้อมูลเชื่อมั่นผลตอบแทนอิสระทางความคิดอย่างเพียงพอ"
พรรณธิพา โพธิจักร
คะแนน 0
"เงินทองนั้นหายากอาจลำบากถ้าฝากไว้แบ่งเงินลงทุนไปได้กำไรแสนสุขดีนำไปให้สุขขีสู่ชีวิต..ที่พอเพียง"
นางสาวบุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์
คะแนน 0
"การเงินไม่คงที่ภาระหนี้มากมีทำบัญชีรายได้ฝึกลดรายจ่ายรายได้งอกเงย"
ศตพร เทยาณรงค์
คะแนน 0
"ประหยัดกินประหยัดใช้ให้พอประมาณบริหารลงทุนเกื้อหนุนอดออม"
นางดาราพร รักหน้าที่
คะแนน 0
"รายได้หลักหักรายจ่ายใช้ทำบุญแบ่งลงทุนตอบแทนคุณหมุนเวียนเก็บเย็บตะเข็บรอยรั่วทุกอย่างคือหนทางแห่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน........"
อุกฤษฏ์ โข่ศรี
คะแนน 0
"เงินของสมาชิกได้มาอย่างพอเพียงย่อมได้ผลประโยชน์ที่เพียงพอ"
นายอรุณรุ่ง ตั้งจิต
คะแนน 0
"จิตพอเพียงเลี้ยงชีวิตพิชิตสุข"
ชัยยง ก่อทอง
คะแนน 0
"ออมก่อนใช้เก็บไว้ลงทุนพอเพียงชีวิตพิชิตความจน"
ร.ต.อ.จอมวงศ์ นพเดชกรณ์พงศ์
คะแนน 0
"บริหารเงินอย่างรู้คุณค่าลงทุนอย่างมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันตนตามแนวพระองค์..เศรษฐกิจพอเพียง"
อามีรา อิสลามรุจี
คะแนน 0
""ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้เหมาะสมนิยมเก็บออมเพียงพอพร้อมลงทุนสุขสมดุลและยั่งยืน""
นายคณิต สามหมอ
คะแนน 0
"ภูมิคุ้มกันเกิดจากการออมน้อมหลักพอเพียงใช้อย่างมีเหตุผลอนาคตจะมั่นคงยั่งยืน"
นายเกียรติศักดิ์ พัวพันธ์
คะแนน 0
"ใช้เงินให้คิดเก็บที่ละนิดชีวิตพอเพียง"
กัญยา อาษายุทธ
คะแนน 0
"สืบสานปณิธานพ่อบริหารเงินต่อด้วยการออมเป็นการยอมหยุดอยากอย่างยั่งยืน"
นางจรรยา ร่มเพชร
คะแนน 0
"ชีวิตพ้นวิกฤตเพราะเศรษฐกิจพอเพียง"
พชร โหจินดารัตน์
คะแนน 0
"..ออมเงินวันละนิดเพื่อชีวิตที่"เพียงพอ"."
สิปปวิชญ์ บุญฤทธิ์
คะแนน 0
"รู้ออมรู้ใช้พอใจพอเพียง"
นายภัทรศักดิ์  มนทอง
คะแนน 0
"เงินที่ได้แบ่งใช้3ส่วนใช้จ่ายเก็บรอมออมบุญสร้างทุนชีวิตและการเงิน"
กนกวรรณ แก้วชัย
คะแนน 0
"สมาชิกกบขใช้จ่ายอย่างรู้ค่าพึ่งพาด้วยการออมเรียนรู้ค่าการลงทุนอยู่บนหลักความพอเพียง"
สุทิน จันทรวรเชตต์
คะแนน 0
"บริหารเงินที่มีค่าตามหลักว่าให้เพียงพอใช้หลักนี้กับเงินหนอการลงทุนที่ก่อจักเห็นเงินออม"
นายศุภโชค แก้วสง่า
คะแนน 0
""ใช้จ่ายแบบอย่างพ่อคือพอเพียงเตรียมเสบียงสำรองด้วยการออมและลงทุน""
รัตนา จันแก้ว
คะแนน 0
"บริหารอย่างโปร่งใสมั่นใจด้วยภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง"
นางสาวมาลินี เกศธนากร
คะแนน 0
"พอเพียงบนความพอดีอยู่อย่างมีดีอย่างไทย"
ศรเพชร มาตมูล
คะแนน 0
"รู้จัก..ออมเงินเพื่อเป็นทุน รู้จัก.หมุนเงินเป็นกำไร รู้จัก..ใช้เงินอย่างพอเพียง รู้จัก..เลี้ยงชีวิตอย่างเพียงพอ"
สุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล
คะแนน 0
"เดินตามพ่อด้วยความรัก ลงทุนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความจน "
ชานนท์ สุขเจริญ
คะแนน 0
"บริหารเงินอย่างรู้เท่าทัน บริหารการลงทุนอย่างพอเพียง เพื่อชีวิตที่มั่นคงและมีความสุข "
นางสาวฐิติวรดา  ตุงคะศิริ
คะแนน 0
"รู้ออม รู้ใช้ ใส่ใจลงทุนอย่างรอบคอบ ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน"
ณัฐวรรณ แตงสุก
คะแนน 0
"พอทุน พอใจ พอใช้ พอเพียง"
ยุพาพร พรมทา
คะแนน 0
"บริหารเงินต้องรอบรู้ ลงทุนต้องรอบคอบ ดำเนินชีวิตตามกรอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์
คะแนน 0
"มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงเที่ยงตรงกับการออมเตรียมพร้อมกับการลงทุน"
ผศ. สนธยา  น้อยวังคลัง
คะแนน 0
"ใช้อย่างรู้ค่า ออมอย่างเหมาะสม ลงทุนด้วยสติ ไม่ก่อหนี้สิน ใช้ชีวิตวิถีพอเพียง มีสุขภาวะที่ดี"
นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
คะแนน 0
"เงินทุกบาทมีคุณค่า กว่าจะหามาได้ ต้องรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักลงทุน ไม่ฟุ่มเฟือย มีความพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ"
นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์
คะแนน 0
"เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชาติ เงินทุกบาทวางแผนใช้ได้ลงทุน"
โชคชัย ตระกูลไตรพฤกษ์
คะแนน 0
"เก็บหอมออมใช้ ลงทุนไว้ต่อยอด ชีวิตจะอยู่รอด ทำตามพ่อและพอเพียง"
นางสาวชุติวรรณ เรืองเดช
คะแนน 0
"สามห่วงสองเงื่อนไข พ่อให้ไว้ไม่อับจน"
นายทิวทอง  ทองเสี่ยน
คะแนน 0
""
อรอูรา ครุฑมณี
คะแนน 0
"เพียงพอเพียงพ่อกบข.พอเพียงเตรียมเสบียงเกษียณด้วยการออม"
นายอุทัย โคตรดก
คะแนน 0
"บริหาร การเงิน ให้ปลอดภัย ต้องมั่นใจ ใช้หลัก ความพอเพียง"
พัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์
คะแนน 0
"เกิดสุขเพราะเพียงพอ ตามรอยพ่อภูมิพล"
รังสันต์ พรมภาพ
คะแนน 0
"คิดรอบครอบ ระวัง อย่างรอบรู้ นำไปสู่ การลงทุน ที่สดใส สมดุล พอประมาณ ทำอย่างไร คำตอบไซร้ พอเพียง ถึงเพียงพอ"
ธนวัฒน์  มะแม้น
คะแนน 0
"ออมเงินตามคำพ่อ กบข.ลดความเสี่ยง พอเพียงวัยเกษียณอย่างมั่นคง"
ภารวี สืบสำราญ
คะแนน 0
""ลงทุนอย่างพอประมาณ บริหารด้วยเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันตนด้วยความรู้คู่คุณธรรม""
สาธิต  ขอแต้มกลาง
คะแนน 0
"คิดหาเงิน คิดใช้เงินพอเพียง คิดให้เงินลงทุน คิดเพื่อสร้างรายได้สำรอง สู่เป้าหมายแห่งคุณค่า"
นายสารัตน์  พวงเงิน
คะแนน 0
"ลงทุนอย่างพอดี คือการบริหารที่พอเพียง"
นายสิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์
คะแนน 0
"ใช้จ่ายอย่าง "พอเพียง" เพื่อนาคตที่ "เพียงพอ""
กนกวรรณ บุญธูป
คะแนน 0
"วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพได้ ใช้จ่ายประหยัด จัดสรรอดออม พร้อมทั้งลงทุน เกื้อหนุนอนาคต ไม่ขัดสน พอมีพอกิน "
ภคณภัทร  เจริญสุข
คะแนน 0
"รู้คิด รู้ทำ รู้ออม รู้ใช้ ใ่ส่ใจความพอเพียง ชีวิตจะรุ่งเรืองอย่างมีสุข"
ส.อ.สุพัฒน์  นิลดา
คะแนน 0
"รายด้ที่ได้มา ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ที่เหลือคือเงินออม ต่อยอดด้วยลงทุน อนาคตไม่ขาดแคลน มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ หากทำได้ก็ควรทำ เป็นหลักประกันแก่ตนเอง"
นายสุคนธ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
คะแนน 0
"เก็บออม ณ วันนี้ ทำบัญชีมีรายได้ ขัดสนในยามใด หยิบใช้จ่ายได้ทันที"
อารีย์ นาควิเชตร
คะแนน 0
" " รู้เก็บ รู้ใช้ ใส่ใจเงินทอง สอดคล้องเศรษฐกิจพอเพียง""
นางอรุณศรี แก้วสังหาร
คะแนน 0
"ลงทุนอย่างพอดี บริหารเงินที่มีให้พอใช้ แบ่งออมไว้เป็นภูมิคุ้มกัน"
อรรถวิทย์ สุนทรพานิชกิจ
คะแนน 0
"ดำรงตนอย่างรู้ค่า ศรัทธาในหน้าที่ บนวิถีความพอเพียง"
อรพรรณ จันทนา
คะแนน 0
"บริหารเงินวางแผนดีมีสามส่วน ส่วนที่หนึ่งเก็บออมไว้ห้ามแตะต้อง ส่วนสองป้องกันไว้เพื่อใช้จ่าย ส่วนสุดท้ายลงทุนเพิ่มอย่าเกินตัว ถ้าทำได้สุขใจแท้พอเพียงเอย"
นายพงษ์นรินทร์ ปฏิญญาบุญเมตตา
คะแนน 0
"พอเพีบงก็เพียงพอ"
นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
คะแนน 0
"รู้จักเก็บรู้จักออมก่อนใช้ ต้องวางแผนก่อนลงทุน หลังเกษียณมีเงินใช้อย่างเพียงพอ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวกุัลยา วิริยะประสงค์
คะแนน 0
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม