เอกสารสรุปสาระสำคัญ


ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 จะเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ “ร่าง พรบ. การกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ...” เพื่อให้สิทธิแก่ข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์เลือกลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. เพื่อรับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้นั้น

ปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงทำให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้ ต้องรอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงจะแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจึงจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป หากคณะรัฐมนตรีไม่ได้ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด ร่าง พ.ร.บ.กบข. จะถือว่าตกไป

Show more
GPF Web Service
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
แผนสมดุลตามอายุ
กบข. พบสมาชิก
MCS Web
ฝึกอบรมอาชีพเชียงใหม่