Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ. 2494


     พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494
(พรบ undo) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และ พ.ร.บ. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มีผลบังคับใช้วันที่ 13 ธันวาคม 2557 สมาชิกและผู้รับบำนาญที่ประสงค์จะ Undo สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับแบบฟอร์มต่างๆ และสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่
จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557-30 มิถุนายน 2558


Show more
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ นครศรีธรรมราช
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ พิษณุโลก
ดาวน์โหลด undo
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
MCS Web
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
คลิปข่าว กบข.
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
สวัสดิการปิดเทอม