ประกาศผลคำคมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 20 อันดับแรก
จากการประกวดคำคมในหัวข้อ
“การบริหารเงินและการลงทุน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

  • - สมาชิกที่มีรายชื่อข้างต้นจะได้รับเงินรางวัลคนละ 3,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5)
  • - กบข. จะโอนเงินรางวัลดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเท่านั้น
  • - กบข. จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากท่านใดไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก กบข. กรุณาติดต่อ 02 636 1000 ต่อ 253 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • - การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่โหวตเลือกคำคม 20 อันดับแรกที่มีคะแนนโหวตสูงสุด
จำนวน 100 ท่าน

เกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

  • - สมาชิกที่มีรายชื่อข้างต้นจะได้รับรางวัลมูลค่า 300 บาท ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • - กบข. จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ขอให้ท่านยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาทาง อีเมล pr@gpf.or.th ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
  • - กบข. จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากมีผู้เซ็นรับแล้วจะถือว่าท่านได้รับของรางวัลสมบูรณ์แล้ว และ กบข. สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการสูญหายในทุกกรณี

Show more
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม