ลงทุน

หน้าหลัก > การลงทุน > แนวทางการกำกับดูแลที่ดี > การใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้นของ กบข.

 

การใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว ยังเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างการกำกับดูแลที่ดีให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง กิจการที่มีการบริหารและการดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สามารถวางแผนและบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมาย หากมีการกำกับดูแลที่ดีย่อมส่งผลการดำเนินงานที่ดีให้กับกิจการได้ในระยะยาว และจะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนในที่สุด

 
แนวทางการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
 
 
สรุปการใช้สิทธิออกเสียงประจำ
ไตรมาส 1 ปี 2555
สรุปการใช้สิทธิออกเสียงประจำ
ไตรมาส 2 ปี 2555
สรุปการใช้สิทธิออกเสียงประจำ
ไตรมาส 3 ปี 2555
สรุปการใช้สิทธิออกเสียงประจำ
ไตรมาส 4 ปี 2555
 
 
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2554 ในฐานะผู้ร่วมลงนาม PRI