สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > ผลการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการสำรวจในครั้งนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนด วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ตามที่กำหนดไว้ใน TOR) ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ

1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกในด้านต่าง ๆ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ กบข.
3. เพื่อนำผลจากการสำรวจมาร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กบข. ในอนาคต

และเพื่อให้การสำรวจในครั้งนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานของ กบข. เกี่ยวกับประเด็นคำถามที่ใช้ในการสำรวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และครอบคลุมประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปประเด็นคำถาม ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจสมาชิก กบข. ปี 2551
 ผลการสำรวจความพึงพอใจสื่อต่างๆของ กบข.