logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

News
นายแมน ชุติชูเดช  รองเลขาธิการกลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 59 และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (ที่ 2 จากขวา)  นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (ที่ 1 จากขวา) และนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณห้องประชุมป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563