logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สมัครงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
งานบริหาร 1
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
ปฏิบัติการ 1
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management
สมาชิกสัมพันธ์ 4
 • ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการสมาชิก (สัญจร)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ฝ่ายบริการสมาชิก (Digital Member Service)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารสมาชิก (Graphic Designer)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
บริหารความเสี่ยง 1
 • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมองค์กร 4
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส –ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (ESG + Corporate Governance)
กลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 1
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market (ในประเทศ + ต่างประเทศ)