logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สมัครงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
งานบริหาร 1
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
ปฏิบัติการ 1
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management
สมาชิกสัมพันธ์ 3
  • ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการสมาชิก (สัญจร)
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ฝ่ายบริการสมาชิก (Digital Member Service)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
บริหารความเสี่ยง 1
  • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง