logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สมัครงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
งานบริหาร 1
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
ปฏิบัติการ 1
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการลงทุน / ส่วนงาน Performance and Data Management
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
กลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 2
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market (ในประเทศ + ต่างประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
กิจกรรมองค์กร 3
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
 • ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
บริหาร 2
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 • พนักงานธุรการ (คนพิการ - สัญญาจ้างชั่วคราว)
ขึ้นตรงเลขาธิการ 2
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเลขานุการองค์กร
 • ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ลงทุนและค้าตราสาร 1
 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
บริษัทไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 1
 • เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจ่าย ฝ่ายปฏิบัติการงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ