Member
Investment plan
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ตลาดนัด กบข.


การแจ้งความประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการจัดสวัสดิการโครงการตลาดนัด กบข.

โดยที่ กบข. จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดให้ กบข. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “สมาชิกของ กบข. หรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตลาดนัด กบข.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ดังนั้น กบข. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

  1. กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการเจ้าสังกัด และอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กบข. จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ กบข. จะเห็นสมควร
  2. ในกรณีที่ กบข. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 กบข. จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้หรือเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ในกรณีที่ กบข. กำหนดให้มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก กบข. จะจัดให้มีข้อตกลงระหว่าง กบข. กับผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ กบข. กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
  3. กบข. จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และมีคุณภาพ รวมทั้งให้การคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ กบข. กำหนด เพื่อมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  4. กบข. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ได้อีกต่อไป หรือถูกจัดเก็บมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือขอให้ กบข. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม หรือขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิดังกล่าว แต่ กบข. ไม่ดำเนินการให้ตามความประสงค์ กบข. จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐาน และในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนกรณีดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดที่ กบข. ปฏิบัติไม่เป็นตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับ กบข. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2636 1000 หรือเว็บไซต์ : www.gpf.or.th”