Corporate Governance Policy
Responsible Investment
Anticorruption action
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


การประเมิน การจัดการ และรายงานความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทุจริต

กบข.ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตามแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. และคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งได้กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงใช้ในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในส่วนของการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กบข. ได้กำหนดประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรไว้ 7 ประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไว้แล้วด้วย ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้อำนวยการและประสานงาน ติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงใหม่ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงการควบคุมให้สามารถสนองตอบแผนกลยุทธ์ของปีปัจจุบัน และให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย จัดทำสรุปภาพรวมการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ และผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ กบข. จัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ต่อกระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปี

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประเภทของ Fraud การบริหารจัดการ Fraud