Corporate Governance Policy
Responsible Investment
Anticorruption action
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

รายงานการประเมิน ITA

กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีที่สอง ผลการประเมินในปีนี้ เท่ากับ 93.7 อยู่ในระดับ A ถือเป็นหน่วยงานประเภทกองทุนที่ได้คะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน และ กบข.ได้รับการประเมินได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง

ในการนี้ยังส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่ง กบข. จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นสถาบันการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลกตลอดไป