logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

News        

            ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคจำเป็น และร่วมสมทบทุนอาหารเย็น เพื่อช่วยเหลือเด็กในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี น.ส.อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565