หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

GPF activities


กิจกรรมประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “รู้...รักการออมตามคำแม่สอน”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.เป็นบุตรหลานของสมาชิก กบข. หรือ

2.เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของสมาชิก กบข. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า

โดยสมาชิก กบข. จะต้องลงนามรับรองผลงานของผู้เข้าประกวดด้วยตนเองเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดว่าถูกต้องตามเงื่อนไข ทั้งนี้ หาก กบข. ตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวด

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1.ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวาดและลงสีด้วยมือได้ แต่ผลงานจะต้องมีขนาด A4

2.กรณีออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องส่งไฟล์ให้แก่ กบข. ดังต่อไปนี้

(1) ไฟล์ภาพสกุล .jpeg หรือ .png ที่่มีค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 1 MB

(2)  ไฟล์ต้นฉบับสกุลไฟล์ AI หรือ PSD

3.กรณีออกแบบโดยใช้การวาดและลงสีด้วยมือ ให้สแกนภาพส่งมาเป็นไฟล์ .jpeg หรือ .png หรือ .pdf ได้ แต่ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย

4.กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางอีเมล : pr@gpf.or.th หรือส่งผลงานและใบสมัครด้วยการอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive หรือ WeTransfer หรือ Dropbox ฯลฯ แล้วแนบลิงก์มาในอีเมลดังกล่าว

5.ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

6.สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น เท่านั้น ในกรณีที่มีการส่งผลงานมามากกว่า 1 ชิ้น คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานล่าสุดที่ส่งเข้าประกวด

7.ผลงานที่ส่งจะต้องสื่อความหมายสอดคล้องตามหัวข้อ“รู้...รักการออมตามคำแม่สอน” โดยสะท้อนความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการนำเสนอตามความถนัดส่วนบุคคล

8.ผู้ส่งผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น และ
ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ผลงานในสื่อใด ๆ รวมถึง
สื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภทมาก่อน และไม่เคยส่งผลงานในการประกวดงานอื่นมาก่อน

9.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่แสดงสัญลักษณ์หรือข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม

10.เมื่อส่งผลงานเข้าประกวด จะถือว่าผู้ส่งผลงานยินยอมให้ กบข. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา ภาพผลงาน ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของ กบข. แล้ว รวมทั้งยินยอมให้ กบข. นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อทุกประเภทตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการอื่นใดตามที่ กบข. พิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนยินยอมให้ กบข. นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นใด โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อนและ
ไม่ต้องเสียค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

11.ผู้ส่งผลงานตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กบข. รวมทั้งให้ กบข. เป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าว

12.การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดย กบข.
ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลที่ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดไม่ได้รับคัดเลือกในทุกกรณี

13.ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสินผลงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการตัดสิทธิหรือยกเลิกหรือเพิกถอนผลการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น รวมทั้งขอคืนเงินรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดได้

14.กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดหรือยกเลิกการประกวดได้  โดย กบข. จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

15.เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

        ข้อพิจารณา 

            (1) การสื่อความหมายสอดคล้องตรงตามหัวข้อที่ กบข. กำหนดไว้     40 คะแนน 

            (2) ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์                       30 คะแนน 

            (3) ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการนำเสนอผลงาน               30 คะแนน 

                   รวม                                                                             100 คะแนน


16.รายละเอียดการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินการประกวดที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น 


ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

    8 - 31 สิงหาคม 2565                    เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด

    1 - 2 กันยายน 2565                      คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน 

    5 – 15 กันยายน 2565                    เปิดให้สมาชิก กบข. และบุคคลทั่วไปโหวตผลงานที่ชื่นชอบ (รางวัล Popular Vote)

    16 กันยายน 2565                          รวบรวมคะแนนโหวตและสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ

    19 กันยายน 2565                          ประกาศผลรางวัล

    20 - 30 กันยายน 2565                    มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล 


รางวัลและของที่ระลึก

           1.ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 รางวัล

รางวัลที่ 1     ทุนการศึกษา  10,000 บาท

รางวัลที่ 2     ทุนการศึกษา  8,000 บาท

รางวัลที่ 3      ทุนการศึกษา  5,000 บาท

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา  2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

           2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 6 รางวัล

รางวัลที่ 1      ทุนการศึกษา  10,000 บาท

รางวัลที่ 2      ทุนการศึกษา  8,000 บาท

รางวัลที่ 3      ทุนการศึกษา  5,000 บาท

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา  2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

             3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.) จำนวน 6 รางวัล

รางวัลที่ 1      ทุนการศึกษา  10,000 บาท

รางวัลที่ 2      ทุนการศึกษา  8,000 บาท

รางวัลที่ 3      ทุนการศึกษา  5,000 บาท

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา  2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

           4.ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) จำนวน 6 รางวัล

รางวัลที่ 1      ทุนการศึกษา  10,000 บาท

รางวัลที่ 2      ทุนการศึกษา  8,000 บาท

รางวัลที่ 3      ทุนการศึกษา  5,000 บาท

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา  2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

          5. รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดทางเว็บไซต์ กบข. ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

           6. ของที่ระลึกจำนวน 50 รางวัล ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ (รางวัล Popular Vote) และเป็นผู้โชคดีจากการสุ่มจับรางวัลของ กบข.


รายละเอียดเพิ่มเติม

        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์ กบข. : www.gpf.or.th เมนูข่าวสารและกิจกรรม

Facebook : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Line : @GPFcommunity

 


หมายเหตุ : เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด           ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร