logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

News
นางสาวปรีชฎา แพนสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยพนักงานร่วมพิธีทอดผ้าป่า กระทรวงการคลัง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565