หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

Newsนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) เนื่องจากกองทุนอาจมีเหตุถูกบอกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าและเลิกกองทุนรวมนั้น กบข. ขอแจ้งให้ทราบว่า กบข. ไม่มีการลงทุนในกองทุนรวม URBNPF และไม่ได้รับผลกระทบหากกองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับศูนย์

โดย กบข. มีการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ประมาณ 4,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.97% ของเงินกองทุนส่วนสมาชิก (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 67) ซึ่ง กบข. ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนสินทรัพย์ลงทุนอยู่เสมอ และเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่มีมูลค่าตลาด มากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยกองทุนจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือมีสิทธิการเช่า (Leasehold) อายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีรายได้ไม่กระจุกตัวกับผู้เช่าเพียงรายเดียว

ทั้งนี้ กบข. มีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่สมาชิก และลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด จึงขอให้สมาชิกคลายความกังวล