logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

Newsกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เลขาธิการ กบข. พบผู้แทนสมาชิกฯ” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  โดย ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ชี้แจงทิศทางการลงทุนของ กบข. ทั้งกลยุทธ์การลงทุนและการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ผลตอบแทนการลงทุนในปี 2563 ที่ผ่านมาและภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในปี 2564 ตลอดจนการดำเนินงานในด้านสมาชิก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ตลอดการสัมมนา โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ จำนวน 412 ราย