logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

Medias.


แบบสำรวจความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ง กบข. จัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กบข. 

กบข. จึงขอความอนุเคราะห์พนักงาน กบข. สมาชิก กบข. และคู่ค้าพันธมิตร ธุรกิจ ให้ความคิดเห็นตามแบบสำรวจนี้  เพื่อ กบข.จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต่อไป


 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง ประมวลจริยธรรม กบข.


คลิก เพื่อร่วมสำรวจความคิดเห็น