logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

GPF activities"ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ"

ออมรัก...

นางสาวสุกัญญา โสดาบุตร

 

ออมเงิน..คำที่พ่อเคยสอน

เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล

 

save money save future

นายนิฮุศณีย์ ดือเร๊ะ

 

เดอะ ออม

นายสิรดนัย สิงห์มาตย์

 

การอดออม

นายทรงพล สวยฉลาด

 

คุณค่าแห่งการออม

นายไชยวัฒน์ เทียมพันธ์

 

ของขวัญ

นายพิสิฐพงศ์ วงค์คม

 

คำสอนของพ่อเรื่องการออม

นายธนบดี สิงเกื้อ

 

เพื่อวันข้างหน้า

นางสาวอุรัสยา บุ้งกระโทก

 

เงินออมของข้าวตัง

เด็กหญิงจารวี นิวาสประกฤติ

 

หมายเหตุ : การประกาศผลไม่ได้เรียงลำดับตามคะแนนใดๆ
                คำตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด