หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

Medias 

1. ที่มาและความสำคัญของแผน 

      กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บริหารกองทุนภายใต้ภารกิจหลักสำคัญ 3 ประการ คือ (1) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ (2) เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และ (3) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

      ในการขับเคลื่อนภารกิจหลักทั้ง 3 ประการให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อให้สมาชิกกว่า 1 ล้านคนมีหลักประกันทางการเงินเพียงพอ และสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคง กบข. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยได้วางโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และอบรมพนักงานให้มีทักษะความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยกระดับการให้บริการสมาชิก กบข. เป็นไปอย่างทั่วถึง ทำให้สมาชิกสามารถใช้บริการและรับข้อมูลข่าวสารจาก กบข. ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง

      กบข. จึงได้จัดทำแผนงาน “ยกระดับการให้บริการสมาชิก กบข. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2564 – 2566” เพื่อกำหนดเป้าหมายการให้บริการอย่างครอบคลุม ชัดเจน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก กบข.


2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อ 

      แผนงาน “ยกระดับการให้บริการสมาชิก กบข. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2564 – 2566” สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


3. การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร

3.1    การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

 

3.2    การกำหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน

วิสัยทัศน์

ยกระดับการให้บริการสมาชิก กบข. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

(1) ส่งเสริมการให้บริการสมาชิก กบข. แบบ end to end process ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(2) กระตุ้นให้สมาชิกติดต่อและใช้บริการ กบข. บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่กำหนด

เป้าหมาย

(1) ส่งเสริมให้สมาชิก กบข. เข้าใช้บริการบน GPF Mobile App, GPF Website และ Line อย่างต่อเนื่อง

(2) สมาชิก กบข. พึงพอใจต่อการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน

(1) ยอดดาวน์โหลด GPF Mobile App และสมัครเป็นสมาชิก Line

(2) ยอดการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(3) คะแนนความพึงพอใจของสมาชิก กบข. ต่อการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 

5. ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

5.1    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สมาชิก กบข. เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

  • เป้าประสงค์ 

สมาชิกที่ลงทะเบียนใช้งาน GPF Mobile App และ Line พึงพอใจต่อการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่กำหนด และมีจำนวนสมาชิกรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่กำหนด เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น

 

  • ตัวชี้วัด 

               (1) ยอดดาวน์โหลด GPF Mobile App และสมัครเป็นสมาชิก Line

               (2) ยอดการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

               (3) คะแนนความพึงพอใจของสมาชิก กบข. ต่อการใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

  • กลยุทธ์ 

ยกระดับการให้บริการสมาชิก กบข. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยส่งเสริมให้สมาชิก กบข. เข้าใช้บริการบน GPF Mobile App, GPF Website และ Line อย่างต่อเนื่อง และวัดระดับความพึงพอใจจากการใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขยายการเข้าใช้บริการให้ครอบคลุมสมาชิกทุกกลุ่ม

  • แผนงาน/โครงการ