Corporate Governance Policy
Responsible Investment
Anticorruption action
หน้าหลัก
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ กบข. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวด 4 ความเท่าเทียมกันของสมาชิก ในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของ กบข. ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวม และหมวด 5 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งพนักงานและคู่ค้า โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งสำนักงานได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนในแต่ละกลุ่ม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนสมาชิก

กบข. จัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกเป็นประจำปีทุกปี เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก โดยสรุปรายงานข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ พระราชบัญญัติ กบข. มาตรา 81 และมาตรา 82 กำหนด ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข.และวิธีการประชุมใหญ่นั้นได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542

กลุ่มที่ 2 สมาชิก

กบข. ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่ กบข. ดำเนินการ