Corporate Governance Policy
Responsible Investment
Anticorruption action
หน้าหลัก
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ กบข. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวด 4 ความเท่าเทียมกันของสมาชิก ในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของ กบข. ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวม และหมวด 5 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งพนักงานและคู่ค้า โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งสำนักงานได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนในแต่ละกลุ่ม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนสมาชิก

กบข. จัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกเป็นประจำปีทุกปี เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก โดยสรุปรายงานข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ พระราชบัญญัติ กบข. มาตรา 81 และมาตรา 82 กำหนด ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข.และวิธีการประชุมใหญ่นั้นได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542

กลุ่มที่ 2 สมาชิก

กบข. ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่ กบข. ดำเนินการ

นอกจากนี้ สมาชิกที่ประสงค์แจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • สายด่วน กบข. 1179
  • อีเมล member@gpf.or.th
  • โทรสาร 02 636 0700
  • จดหมาย
  • ติดต่อโดยตรง ณ สถานที่ทำการของ กบข.
กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

กบข. ได้มีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานของ กบข. ได้แก่ กองการเงิน กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของ กบข. ทั้งด้านการนำส่งเงินเข้ากองทุน และการขอรับเงินเมื่อสมาชิกพ้นสภาพ และการดำเนินการต่างๆ ตาม ที่ พ.ร.บ. กำหนด รวมทั้งการให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆ ของ กบข. อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการฯ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

กลุ่มที่ 4 คู่ค้า

กบข. ได้จัดทำโครงการ “กบข. ปันความรู้สู่คู่ค้า” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้คู่ค้า กบข. ได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย กบข. ได้ส่งเอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่องานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย อาทิเช่น หลักการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบต่างๆ เอกสารสำคัญในการยื่นเสนอราคา และมาตรการป้องกันการทุจริตมิชอบ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีพบการกระทำทุจริต การเรียกรับสินบน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คู่ค้าแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อไป รวมถึงเป็นการย้ำประกาศจุดยืนของ กบข. ที่จะไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)

กลุ่มที่ 5 พนักงานและลูกจ้าง กบข.

เลขาธิการให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้างของ กบข. และบริษัทลูกทั้ง 2 แห่ง โดยที่คณะกรรมการ กบข. ได้กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างสามารถร้องทุกข์เป็นหนังสือตรงถึงเลขาธิการ หรือกรณีเป็นการร้องทุกข์เลขาธิการให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการผ่านประธานกรรมการไว้ในประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการและข้อบังคับพนักงานแล้วนั้น เลขาธิการได้จัดกิจกรรมการสื่อสารเพิ่มเติม โดยพบพนักงานเป็นประจำเพื่อสื่อสารทิศทาง นโยบายแผนการดำเนินงานประจำปีและร่วมพูดคุยตอบข้อสงสัยของพนักงาน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

นอกจากนี้หลายปีที่ผ่านมา กบข. มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจำปีทุกปี ซึ่งการสำรวจนี้ช่วยทำให้ทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และทราบถึงประเด็นที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนเป็นช่องทางที่ได้ทราบถึงข้อคิดเห็นของพนักงานในประเด็นที่สำคัญ เช่น สภาพแวดล้อมการทำงาน กระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จของงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โอกาสก้าวหน้าและความท้าทายในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่ง กบข. ได้นำเสนอผลการสำรวจและแนวทางการปรับปรุงรายงานต่อคณะกรรมการ กบข. ทราบและมีการติดตามวัดผลการดำเนินการ

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการสมาชิก

กบข. ได้กำหนด ระเบียบ กบข. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดให้สมาชิก ส่วนราชการเจ้าสังกัด คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อนหรือผลกระทบจากการดำเนินกิจการของ กบข. แต่ไม่รวมถึงการร้องทุกข์ของพนักงานหรือลูกจ้างของ กบข. สามารถยื่นเรื่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • สายด่วน กบข. 1179
  • อีเมล member@gpf.or.th
  • โทรสาร 02 636 0700
  • จดหมาย
  • ติดต่อโดยตรง ณ สถานที่ทำการของ กบข.

โดยระเบียบได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแก้ไข การแจ้งระยะเวลาดำเนินการและผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สถานะ และการดำเนินการเสนอเลขาธิการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบทราบ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน