Member
Investment plan
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


ปฏิทินกิจกรรมสัมมนาตั้งแต่เดือน July ถึง September

สัมมนาเพื่อสมาชิก กบข.
ประชุมใหญ่
ตลาดนัด กบข.