Member
Investment plan
หน้าหลัก
ภาพบริการสมาชิก

ออมเพิ่ม


บริการออมเพิ่ม เป็นการให้สิทธิแก่สมาชิก กบข. ในการเลือกส่งเงินสะสมเพิ่มได้ โดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 มาตรา 4 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือน

โดยการที่ กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มมากขึ้นได้ตามความสมัครใจนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการวางแผนการออม ระยะยาวที่จะช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการที่ดีและมั่นคง และยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระดับเงินออมของ ประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในระยะยาว ปัจจุบัน สมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หลักเกณฑ์และวิธีการ
 1. สมาชิกที่มีสิทธินำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม คือ สมาชิกประเภทสะสมที่ได้มีการนำส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนอยู่แล้วเท่านั้น
 2. สมาชิกสามารถเลือกอัตราการออมเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 27 โดยต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม (เมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วจะไม่เกินร้อยละ 30)
 3. เงินสมทบและเงินชดเชยในส่วนของรัฐบาลยังคงไว้ที่อัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 2 เช่นเดิม (ไม่เพิ่มขึ้นตามอัตราการออมเพิ่ม)
 4. ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม โดยยื่นตรงต่อส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการเป็นผู้เก็บแบบแจ้งความประสงค์ไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องนำส่งให้ กบข.
  2. ทางระบบสารสนเทศของ กบข.
   • My GPF Application
   • My GPF Website
   • Investment Service
   • Line กบข.(@GPF Community)
  3. การแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง 4.2 เมื่อ กบข. ได้รับคำร้องแล้วจะประสานกับส่วนราชการตันสังกัดของสมาชิกเพื่อให้ดำเนินการปรับ อัตราออมเพิ่มตามความประสงค์ของสมาชิกต่อไป
 5. ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้มีหน้าที่หักเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกจากเงินเดือนและนำส่งให้ กบข. ด้วยช่องทางเดียวกับระบบการนำส่ง เงินที่ใช้ในปัจจุบัน (สมาชิกไม่สามารถนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนได้โดยตรง)
 6. เงินสะสมส่วนเพิ่มนี้สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพเท่านั้น ไม่สามารถขอถอนคืนระหว่างที่เป็นสมาชิกได้

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของเงินสะสมที่นำส่งเข้ามายังกองทุน ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น
 2. ผลประโยชน์ตอบแทน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากจำนวนเงินที่ออมเพิ่ม ซึ่งจะเป็นไปตามอัตราผลประกอบการปีนั้น ๆ ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย โดยการคำนวณผลประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่สมาชิกถูกหักเงินสะสม ส่วนเพิ่ม