หน้าหลัก
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

Subcommittee

Mr. Pornchai Thiraveja
Mr. Pornchai Thiraveja
Chairman
Miss Pimpan Charoenkwan
Miss Pimpan Charoenkwan
Assistant Governor Internal Audit Group
Mrs. Wiwan Tharahirunchote
Mrs. Wiwan Tharahirunchote
Expert Member
Mr. Ekachai Chongvisal
Mr. Ekachai Chongvisal
Expert Member
Mr. Suwit Rojanavanich
Mr. Suwit Rojanavanich
Expert Member
MR. SUKKAWAT PRASERTYING
MR. SUKKAWAT PRASERTYING
Expert Member
Mr. Chaiwat Kovavisarach
Mr. Chaiwat Kovavisarach
Expert - Adviser
Soraphol Tulayasathien, Ph.D.
Soraphol Tulayasathien, Ph.D.
Expert Adviser
Mr. Songpol Chevapanyaroj
Mr. Songpol Chevapanyaroj
Subcommittee and Secretary

Training

 • นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Career History

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงค์โปร์
  กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)