logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll


การดำเนินงานของ กบข. ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่ข้อร้องเรียนและปัญหา ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ กบข.จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ กบข. จะเร่งแก้ไขปรับปรุง โดยเร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากสมาชิก

สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือการให้บริการของ กบข.สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กบข. จัดไว้ได้แก่

แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยจัดทำเป็นหนังสือถึงกองทุน Contact Center โทร. 1179 กด 6 โทรสาร 0 2636 1649, 0 2636 0700

สำนักงาน กบข. ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

E-Mail : member@gpf.or.th