บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

แผนหลักมีนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับที่ กบข. ใช้ในการบริหารเงินของสมาชิกก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำแผนการลงทุน เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนตามกฎ กระทรวง ประกอบด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงธุรกรรมการทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้อาจมีการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

ลักษณะ

เป็นแผนการลงทุนปัจจุบันของ กบข. ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยง

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่พอเหมาะ

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะสำหรับสมาชิกที่มีระยะเวลาในการลงทุนที่นานพอสมควร เหมาะสำหรับสมาชิกส่วนใหญ่โดยทั่วไป ซึ่งยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางและคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย

สัดส่วนเป้าหมายจะมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยคณะกรรมการ กบข. จะเป็นผู้กำหนด กบข. จะบริหารเงินกองทุนให้สัดส่วนการลงทุนอยู่ใกล้เคียงเป้าหมายการลงทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาดของตราสารที่ลงทุน ในขณะเดียวกัน กบข. อาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเป้าหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบส่วนเบี่ยงเบนที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด