เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม
นายลวรณ แสงสนิท
นายลวรณ แสงสนิท
ประธานกรรมการ กบข.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, USA

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (นสป.) มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) : ผู้บริหารส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • - ปลัดกระทรวงการคลัง
  - อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  - อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  - รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • - ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล
  - กรรมการ บริษัท.ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการด้านการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2563 - 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2561 - 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ
  2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ
  2558 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ
  2558 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ
  2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 และ 4 สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรเลีย
  หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) : ผู้บริหารส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 - 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 - 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการ ก.พ.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
นายดนุชา พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. Engineering Management,George Washington University, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรนานาชาติระยะสั้นสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : Resilient Leader ร่วมกับ Institute for Global Law & Policy (IGLP) Harvard University, USA)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2559 – 2563 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2556 – 2559 ที่ปรึกษาด้านนโนยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการส่งเสริมการลงทุน
  กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  กรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) Notre Dame College, USA
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
  รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท Master of Arts, University of Wisconsin-Madison, USA
  ปริญญาโท Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2562 - 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  2561 - 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2560 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
  (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) / รองอธิบดีกรมสรรพากร
  2557 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
นางอลิศรา มหาสันทนะ
นางอลิศรา มหาสันทนะ
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA., Pittsburg State University, USA.
  ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2564 - 2566 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2561 - 2564 กรรมการบริหาร กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท ระบบสารสนเทศการจัดการบริหารธุรกิจ University of Dallas สหรัฐอเมริกา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเชิงปริมาณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • คุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากล (Chartered Financial Analyst : CFA)
  ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA)

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตัวกลาง และตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงาน ก.ล.ต.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Human Resource Management, Rutgers University, New Jersey, USA
  Master of Management (Public Sector Management) มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ /ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Program) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Leadership and Change ณ University of Potsdam ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  หลักสูตร Management Acceleration Programme ณ สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ในต่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
  หลักสูตร (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหาร ระดับสูง) Executive Development Program ณ สถาบัน Kellogg School of management, Nothwestern University สหรัฐอเมริกา
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2558 - 2560 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2555 - 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2566 – ปัจจุบัน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน กทม.
  2566 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2564 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระบรมราชชนก
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการรอบรู้สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2559 – 2562 คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนบริหารกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
  2558 – ปัจจุบัน อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน
  เลขานุการ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  2559 – ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2564 – ปัจจุบัน เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  2565 - 2566 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  2564 - 2565 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
  2562 - 2564 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
  2559 - 2562 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
  2557 - 2559 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
  2556 - 2557 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
  2555 - 2556 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์
นายศักดา ช่วงรังษี
นายศักดา ช่วงรังษี
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย HOWARD ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย DICKINSON ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน รองอัยการสูงสุด
  2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักอบรมศึกษา
  กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคค่ำ
  2551 – 2563 รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา
  2548 – 2559 อาจารย์ผู้บรรยายวิชาพยานหลักฐาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคทบทวน
  - เลขานุการอัยการสูงสุด (ท่านเข็มชัย ชุติวงศ์)
  - เลขานุการรองอัยการสูงสุด (ท่านเข็มชัย ชุติวงศ์)
  - เลขานุการผู้ตรวจการอัยการ (ท่านเข็มชัย ชุติวงศ์)
  - เลขานุการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  - เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ
  - ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 28)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (สาขาวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช


การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ปี 2551)
  หลักสูตรกฎหมายและคดีพิพาททางปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ปี 2559)
  หลักสูตรธรรมาภิบาล สถาบันคลังสมองแห่งชาติ (ปี 2559)
  หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ (ปี 2563)
  Administration and Leadership : IUT Lyon II (France), George Washington (USA) , EDCW (Australia)
  Training English Course : Canterbury Christ Church University (UK)

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – 2566 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ)
  2560 – 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ)
  2558 – 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
  2558 – 2560 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2557 – 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
  2557 – 2558 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2553 – 2554 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2551 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2548 – 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ตัวแทนจากผู้บริหาร)
  2548 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2545 – 2546 รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2544 – 2545 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ)
  กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) กระทรวงศึกษาธิการ
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  2565 - 2567 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  2563 - 2565 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  2562 - 2563 นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 15
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศานศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง ระดับกรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักการประชุม
  2556 - 2561 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักกรรมาธิการ 3
  2550 - 2556 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
พล.ต.ต. กัมพล ลีลาประภาภรณ์
พล.ต.ต. กัมพล ลีลาประภาภรณ์
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชทหาร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • เสนาธิการทหารเรือ
  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
  นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ
  นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ
  นายทหารอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Sul Ross State University, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2562 - 2566 รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2544 - 2546 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2542 - 2544 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2541 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  2539 - 2541 เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  2534 - 2539 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2534 บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสรรถภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2532 - 2534 ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท (สาขาวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.3) จังหวัดนครปฐม
  2564 - 2565 ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับทรงคุณวุฒิ
  2564 ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  2561 - 2564 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 4
  2560 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน


นายจักรกฤช ตันเลิศ
นายจักรกฤช ตันเลิศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการสอบสวนคดีอาญา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  หลักสูตรพนักงานไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรการดำเนินคดีในชั้นศาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตร The Support Of Anti-Corruption Management in the Kingdom of Thailand, UNAFEI JAPAN

ประวัติการทำงาน

 • ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
  ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1
  กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
  พฤษภาคม 2557 พนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม

 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประธานกรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE)
  นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
  กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
  หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2560 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
  2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.
  2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.
  2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
  2554 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
  2552 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท. จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายสุรพล โอภาสเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  หลักสูตร Financial Institution Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  2552-2553 Senior Executive Vice President สายงานธุรกิจ และปฏิบัติการ
  2551-2552 Executive Vice President ฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง (กิตติมศักดิ์)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
  รัฐวิสาหกิจ
  ประธานกรรมการและรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการ CMRI Research Committee ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจวิชาการสภาอุตสาหกรรม
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University, USA
  Bachelor of Science in Finance, University of Findlay, USA

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงค์โปร์
  กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)