หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, USA
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Financial Instrument and Markets, Harvard Business School
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) : ผู้บริหารส่วนราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
  2561 - 2562 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
  2560 - 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  2557 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  2555 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  2552 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท. จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการด้านการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2563 - 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2561 - 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ
  2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ
  2558 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ
  2558 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ
  2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 และ 4 สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
  - กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรเลีย
  หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 - 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 - 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการ ก.พ.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2566-2570
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต
นายดนุชา พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. Engineering Management,George Washington University, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรนานาชาติระยะสั้นสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : Resilient Leader ร่วมกับ Institute for Global Law & Policy (IGLP) Harvard University, USA)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2559 – 2563 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2556 – 2559 ที่ปรึกษาด้านนโนยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการส่งเสริมการลงทุน
  กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  เลขานุการที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
  กรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) Notre Dame College, USA
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (International Economics and Finance) Brandeis University, USA
  Major: International Finance and International Trade
  Dissertation: Explaining Macroeconomic Fluctuations: The Case of Thailand
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS) Brandeis University, USA
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA) Boston University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2564 – 2565 กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2564 – 2565 กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และ
  กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  2564 – 2565 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.
  หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
  2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  2563 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
  2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2559 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
  2559 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  2558 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
  กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
นายเมธี สุภาพงษ์
นายเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics, Williams College, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน London School of Economic and Political Sciences University of London, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  กรรมการ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22
นายธวัชชัย พิทยโสภณ
นายธวัชชัย พิทยโสภณ
รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Economics (Economics), Macquarie University, Australia
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP 183) Harvard Business School
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
  2564 - 2565 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2556 - 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
  2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  2548 - 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  กรรมการ การประปานครหลวง
  กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  กรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นายภพ เอครพานิช
นายภพ เอครพานิช
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

ประวัติการศึกษา

 • LL.M. Case Western Reserve University, USA
  M.C.L. California Western School of Law, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  2551 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
  2550 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  2548 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นายชาตรี สุวรรณิน
นายชาตรี สุวรรณิน
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  Postgraduate Diploma in English Law (Contract), University of Bristol, UK
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก
  หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการพิเศษฝ่าย) สำนักงานอัยการสูงสุด
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการจังหวัด) สำนักงานอัยการสูงสุด

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน อัยการอาวุโส
  2563 - 2564 รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  2562 - 2563 ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
  2561 - 2562 อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
  2557 - 2561 รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
  2549 - 2557 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  2557 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (โดยการสรรหา)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม (โดยการสรรหา)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (โดยการสรรหา)
  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดยการเลือกตั้ง)
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายในหลักสูตร “นิติศาสตร์มหาบัณฑิต” มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รศ.เริงรณ ล้อมลาย
รศ.เริงรณ ล้อมลาย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2561 - 2562 คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  2561 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคในเขตร้อน
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา
  2560 - 2560 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี
  2559 - 2559 รักกษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
  2557 - 2558 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา
  2556 - 2557 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.ตรัง
  2554 - 2556 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
  คณะกรรมการอนุระบบบริหารงานบุคคล ก.พ.อ.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
  คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)
  คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
นายสุชาติ บรรจงการ
นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ) กระทรวงศึกษาธิการ
  หลักสูตรฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรฝึกอบรมจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2558 - 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
  2557 - 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2539 - 2557 ครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร “โฆษกกระทรวง” สถาบันการประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรด้านรัฐสภานานาชาติ Inter - Parliament Study Program ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรโครงการอบรมงานด้านรัฐสภา Parliament Officers Study Program (POSP) ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
  หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
  2558 - 2560 รองเลขาธิการวุฒิสภา
  2556 - 2558 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2449 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
  2547 - 2549 วิทยากร 9 ชช. กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  2547 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
  2545 - 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหารงานกลาง
  (จ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.)
  2544 - 2545 เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)
พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาโท Master of Public Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • FBI Session 205, FBI National Academy Virginia, USA
  หลักสูตรผู้กำกับการ สถาบันพัฒนาข้าราชตำรวจ
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
  2563 - 2564 รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  2561 - 2563 ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
  2560 - 2561 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  2558 - 2560 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  2553 - 2558 รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชทหาร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2563 – 2564 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2562 – 2563 ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  2561 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  2560 – 2561 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  2558 – 2559 ประจำกองเรือยุทธการ (ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ)
  2555 – 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  2554 – 2555 ประจำกรมข่าวทหารเรือ
  2551 – 2554 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2550 – 2551 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2548 – 2550 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  2546 – 2548 รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  2546 ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
  กรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Sul Ross State University, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลั

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2544 - 2546 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2542 - 2544 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2541 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  2539 - 2541 เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  2534 - 2539 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2534 บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสรรถภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2532 - 2534 ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายประวิทย์ ตันตราจินต์
นายประวิทย์ ตันตราจินต์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับผู้บริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  2562 - 2564 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
  2560 ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร
นายจักรกฤช ตันเลิศ
นายจักรกฤช ตันเลิศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

การฝึกอบรม


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม

 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2550 – 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
  2545 – 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์น อะราวด์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  กรรมการสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
  หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2560 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
  2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.
  2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.
  2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
  2554 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
  2552 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท. จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Insead Business School, Advance Management Program, France
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Alabama at Birmingham, USA
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : The Resilient Leader) ปี 2021 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  IFRS & Portfolio Management e-Tax Blockchain 2020
  Legal Strategies for Personal Data Management, Chulalongkorn University 2019
  Innovations Payment, MasterCard, England 2018
  Fintech Strategy and Innovation Payment System, Plug and Play and MasterCard, Singapore 2018
  SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS Software, USA 2018
  Blockchain in Government, Trueventus, Singapore 2018
  Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie, Singapore 2018
  Co-Creation Workshop VISA International, Singapore 2017
  Innovations Payment - MasterCard Asia/Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited Singapore 2017
  Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
  2563 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  2562 - 2563 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
  2559 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2557 - 2563 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท กรุงไทย ธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
  ประธานบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
เลขาธิการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้