บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวเท่านั้น โดยต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนเองร่วมกับแผนทางเลือกการลงทุนอื่น แผนทองคำเป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กบข. มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน ต้องการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทางเลือกต่างประเทศ นอกเหนือจากหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูง และสามารถรับความเสี่ยงสูงได้