นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

รายงานความยั่งยืน


รายงานความยั่งยืน จะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่แสดงว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและความมุ่งมั่นของ กบข.ที่จะสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สมาชิกและในขณะเดียวกันยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศและสังคมโดยรวม

รายงานนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiative (GRI) Version 4.0 (G4) เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ที่จะทำให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแนวทางการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ กบข. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557 (ยกเว้นบางกรณีที่จะระบุช่วงเวลาอื่นเป็นการเฉพาะ) และได้แสดงตารางข้อมูลตามดัชนี GRI G4 ไว้ในภาคผนวกของรายงานรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้