logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังที่อยู่
ดังต่อไปนี้


ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 990 ถนนพระราม 4 กทม. 10500

คณะกรรมการ กบข. จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ เรื่องการทำผิด กฏหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อคณะ กรรมการ โดยมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ กบข. ทั้งนี้ ข้อมูลขอผู้แจ้งเบาะแสและเรื่อง ที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ