นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


กบข. ร่วมงาน Thailand SEC Policy Dialogue 2018นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ESG Investing: a Force for Sustainable Capitalism ในงาน Thailand SEC Policy Dialogue 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในกระบวนการลงทุนของ กบข. งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. นายสิระ สุจินตะบัณฑิต กรรมการสมาคม CFA Thailand
  2. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  3. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  5. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  6. Mr. Nick Pollard, Managing Director, Asia Pacific – CFA Institute
28 พฤศจิกายน 2561