นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


กบข. ร่วมกับ AIMC ทำ Positive Engagementกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เข้าหารือ (Positive Engagement) กับ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้มั่นใจเรื่องระบบควบคุมภายในของบริษัท บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดย กบข. ได้เสนอให้บริษัททบทวนมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมแนะนำแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนซึ่งค่อนข้างเข้มงวดให้บริษัทพิจารณาปรับใช้ และเป็นการดีที่บริษัทจะนำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาประกอบการทบทวนนโยบาย

15 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้