นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. มอบนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 แก่ผู้บริหารและพนักงาน กบข.เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมโสฬส ชั้น 4 สำนักงาน กบข. เวลา 17.00 น.

รูปที่ 1
รูปที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและพนักงาน กบข. ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงเจตจำนงการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ สำนักงาน กบข.

รูปที่ 1
รูปที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2566 กบข. จัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 เสริมสร้างจริยธรรมในการทำงานด้วยความสุจริต ไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างการตระหนักรู้เรื่อง No Gift Policy ให้แก่พนักงานในองค์กร

รูปที่ 6
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4