นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กบข.ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้บริหารและพนักงาน กบข. รับทราบนโยบาย และให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานถึงนโยบายการงดรับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ที่มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปหมู่แสดงสัญลักษณ์กำปั้นมือไขว้ขวาทับซ้ายเพื่อรวมพลังแสดงถึงจุดยืนของ กบข. และเป็นการสื่อสารให้สังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ