นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กบข. เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ กำหนดเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2563 

ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะทำงานฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน  จึงได้จัดประชุมเพื่อสื่อสารและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละกลุ่มงานฯ และได้ชี้แจงกรอบการประเมินให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน