นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กบข.ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563


เลขาธิการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต