นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมกบข. ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ให้พนักงานและลูกจ้างได้ศึกษา เรียนรู้ และประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 5 เม.ย.2565