นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กบข. จัดประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

กบข. จัดประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 นำโดย ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กบข. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งกบข. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชัน กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กบข. จึงถือว่ามีความสำคัญมากเพราะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่สำคัญเพื่อสื่อสารการให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กบข. และสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร