นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

กบข. จัดประชุมอบรมโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบกบข. จัดประชุมอบรมโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 นำโดย ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กบข. เมื่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

  วัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ขับเคลื่อนและพัฒนาแผนงานการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงการทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10.การป้องกันการทุจริต  ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนด 

  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฎิบัติกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้