นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

รายงานการประเมิน ITA

กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำคะแนนสูงถึง 94.38 อยู่ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)) เปิดเผยว่า กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำคะแนนได้สูงถึง 94.38 อยู่ในระดับ A โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน และ กบข.ได้รับการประเมินได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กบข. ตัดสินใจขอเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมินดังกล่าว เป็นกลไกในการตรวจสอบวัดผลคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กบข. โดยตัวชี้วัดในการประเมินประกอบด้วย 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงการทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10.การป้องกันการทุจริต

กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำคะแนนสูงถึง 94.38 อยู่ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม


18 ตุลาคม 2562