นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการประเมิน ITA
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

นโยบายธรรมาภิบาลด้านสมาชิก

ด้วย กบข. มีข้าราชการที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศกว่าหนึ่งล้านคน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานด้านสมาชิกของ กบข. มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกในระยะยาว สำนักงานจึงได้จัดทำ“นโยบายธรรมาภิบาลด้านสมาชิก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบนโยบายข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการบริหาร กบข. และกำหนดแผนงานรองรับเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันต่อพัฒนาการด้านกองทุน เงินบำนาญต่างๆ เพื่อให้ทัดเทียมสากล และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับสมาชิกต่อไป