นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

คณะกรรมการ กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ เลขาธิการ กบข. จึงได้ออก ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และได้ออกประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2556 ซึ่งระบุไว้ในประกาศฯ อย่างชัดเจนว่า กบข. จะไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทุน และยังกำหนดให้ กบข.กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและกำหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบความเหมาะสมและเพียงพอของระบบและมาตรการต่างๆ ที่ กบข. นำมาใช้ โดย กบข. ได้กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต และกำหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้แล้ว และ กบข. จะดำเนินการสอบสวนลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบตามข้อบังคับและระเบียบที่ กบข. กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลใดเป็นการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายต่อ กบข. กบข. จะดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และในกรณีที่การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของ กบข. กบข. จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้นั้น

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)

คณะกรรมการ กบข. กำหนดให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลผู้พบเห็นการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของ กบข. สามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวตามช่องทางที่กำหนดไว้ด้านล่าง โดยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน

การส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสควรระบุประเด็นร้องเรียนหรือเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสให้ชัดเจน พร้อมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
 1. ส่งเป็น e-mail ถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ผ่านผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในได้ที่: paneeya@gpf.or.th
 2. ส่งผ่านเว็บไซต์ กบข. ตาม link ช่องทางติดต่อ “ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต”
 3. ส่งเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ ดังนี้
  • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
  • ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 990 ถนนพระราม 4 กทม. 10500

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนอเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งจะพิจารณาสั่งการให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยเร็ว

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

 • สถิติประจำปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
 • สถิติประจำปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
 • สถิติประจำปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต