นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ กบข. กำหนดโครงสร้างองค์กรของ กบข.โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรอนุกรรมการตรวจสอบยังกำหนดให้อนุกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณของวิชาชีพการตรวจสอบ รวมทั้งมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ กบข. ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อันจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ