นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


การประเมิน การจัดการ และรายงานความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทุจริต

กบข.ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตามแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. และคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งได้กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงใช้ในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในส่วนของการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต กบข. ได้กำหนดประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรไว้ 7 ประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตโดยบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไว้แล้วด้วย ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้อำนวยการและประสานงาน ติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงใหม่ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงการควบคุมให้สามารถสนองตอบแผนกลยุทธ์ของปีปัจจุบัน และให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย จัดทำสรุปภาพรวมการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ และผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ กบข. จัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และเสนอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ต่อกระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปี

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประเภทของ Fraud การบริหารจัดการ Fraud Fraud Risk Management : การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน
การประเมินความเสี่ยงทุจริต

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บริหารฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามแนวทางในแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. และที่กำหนดในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานผลการประเมินตนเองของทุกฝ่ายงาน ซึ่ง กบข. ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กบข. และกระทรวงการคลังตามกำหนดการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานนั้น เพื่อให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรได้จัดทำทะเบียนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานขึ้น โดยอ้างอิงเหตุการณ์ความเสี่ยงจากแนวปฏิบัติ ธปท. เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ กบข. (Environment Scan) และบทความจาก World Economic Forum : TOP 10 Risk Event Survey และมีการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) จากการติดตามสถานะความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน และฝ่ายงาน ซึ่งมีการรายงานสถานะความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน มาใช้ประกอบการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยง เพื่อลดการใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น พบว่า ความเสี่ยงทุจริตอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอทั้งการทำการป้องกัน (Prevention) การเฝ้าระวัง (Detection) และการแจ้งเบาะแส (Investigation) รวมถึงการนำหลักการกำกับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense มาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเหมาะสม

ประเด็นความเสี่ยงร่วมสำหรับการประเมินการควบคุมภายใน Assessment
แผนงานป้องกันความเสี่ยงทุจริต

กบข. ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริตเป็นประจำทุกปี ทุกกิจกรรมที่สำคัญของ กบข. ซึ่งมีผลการประเมิน ความเสี่ยงทุจริตอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความเสี่ยงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อการพัฒนาและยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. และสอดรับกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติดังนั้น ในปี 2563 กบข. จึงได้กำหนดแผนร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

กบข. มีการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และกรณีที่เกิดประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อเลขาธิการในทันที