นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการประเมิน ITA
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก และด้วยหน้าที่ดังกล่าว กบข. เชื่อว่าการที่กิจการที่กบข. เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของสมาชิก