logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นางสาววราภรณ์ สายน้อย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกองทุนฯ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุน ด้านการลงทุน ด้านสมาชิก ตลอดจนบทบาทการเป็นผู้นำด้านการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

24 มกราคม 2563