logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นที่ประเมินค่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมย้ำกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนไว้ทั้งในระดับนโยบายและในระดับจังหวัด ดังนี้ 1) ให้ถือว่าความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น 2) ให้ทุกจังหวัดกำกับ ดูแลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมี Best Practice ในหลายประเทศ พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนไปศึกษา และให้ความรู้กับประชาชน 3) ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของจังหวัด และอำเภอ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ต้องดีขึ้นทุกปี และ 4) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

กระทรวงกลาโหม ย้ำให้ฝ่ายข่าวเพิ่มความเข้มงานการข่าวในทุกมิติ โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในพร้อมทั้งให้สำรวจความพร้อมของกำลังคน และนำเทคโนโลยี เฝ้าตรวจมาเสริมให้เพียงพอกับการดูแลความปลอดภัย ของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพิ่มเจ้าหน้าที่มากขึ้นจากเดิม 120 - 130 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 164,470 คน เข้มมาตรการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ อสม.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

กระทรวงพาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่ "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี" ตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2563 ลดราคาสินค้ามากถึงร้อยละ 70 และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 20,000 แห่ง ช่วยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนได้ถึงร้อยละ 30 มูลค่ากว่า 21,600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม จัด 4 กิจกรรม “มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 63” เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน “สวดมนต์ข้ามปี - สักการะพระพุทธรูปสำคัญ - ไหว้พระ 10 วัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ” เปิด “พิพิธภัณฑ์ – อุทยานประวัติศาสตร์ – หอศิลป์”ชมฟรี ฉายหนังดีที่สุดของโลก เชิญชวนส่งบัตรอวยพรออนไลน์

กรมทางหลวงชนบท เตรียมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก – ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร 2. โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษ สายบางนา – ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึง วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. รวม 8 วัน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน จัดโปรโมชั่นลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง จ่ายสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย และโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน ใช้เดินทางเชื่อมระหว่าง MRT สายสีน้ำเงิน และ MRT สายสีม่วง เริ่มตั้งแต่ 25 ธันวาคม นี้ และเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายจากสถานีบางโพ – สถานีสิรินธร ฟรี

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยจัด “โครงการเที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% และโครงการตรวจเช็คสภาพรถ ฟรี 20 รายการ” สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ให้มีความสุข

กรมคุมประพฤติ ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและอาสาสมัครต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมเกี่ยวกับการทำความสะอาดถนนหนทาง แผ้วถางต้นไม้และ สิ่งกีดขวาง ตลอดจนปรับปรุงทาสีเครื่องหมายจราจรบริเวณทางเท้า

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

2 มกราคม 2563