logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Shift จัดงานสัมมนา “Responsible Investment: Advancing our practices to address the “S: Human Rights” in ESG” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของปัจจัย ESG กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสุโกศล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

19 ธันวาคม 2562