logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ Bloomberg จัดงาน GPF – Bloomberg Sustainable Investing Forum โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ให้กับผู้แทนจากองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

โดย ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ในฐานะประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล กบข. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พร้อมด้วย Mr. Nitin Jaiswal, APAC Head of External Relations, Bloomberg ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

30 ตุลาคม 2562