logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รับ 2 รางวัล จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และ รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

ทั้งนี้ กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จาก 1,858 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ารับการสำรวจ จึงนับเป็นความสำเร็จอันทรงเกียรติและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับ กบข. เพราะรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ “สมาชิกคือศูนย์กลาง” ที่ต้องการยกระดับการบริการสมาชิกและการบริหารจัดการองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนา My GPF แอปพลิเคชัน ที่ทำให้ กบข. สามารถให้บริการสมาชิกแบบครบวงจรบนมือถือตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการจนออกจากราชการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

30 ตุลาคม 2562